مرکز خرید ماتیا مال

سمت نما دیزاین در این پروژه: نظارت بر اجرا
کارفرما: آقای خلیل زاده
موقعیت: تهران – میرداماد