ساختمان نمایندگی بنلی

سمت نما دیزاین در این پروژه: مجری نما
کارفرما: آقای حاجی میرزا
موقعیت: تهران – خیابان اندرزگو